Rajarshi Chh.Shahu Maharaj Jayanti

Jayanti

Celebration of Rajarshi Chh.Shahu Maharaj Jayanti as 'Samajik Nyay Din' , 26 June 2018